[Info] Monocular or Binocular ?

เลือกซื้อกล้องจุลทรรศน์ ตาเดียวหรือสองตาดีกว่า ? ผมขออธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในการเลือกซื้อกล้องจุลทรรศน์ ว่ากล้องตาเดียวหรือกล้องสองตาที่เหมาะกับเรามากกว่ากัน โดยปัจจัยที่มีผลในการเลือก คือ ปริมาณการใช้งานต่อครั้ง และงบประมาณ (more…)

[Info] LED vs Halogen

หลายๆท่านมักสงสัยเกี่ยวกับระบบไฟของกล้องจุลทรรศน์ในปัจจุบัน ที่มีให้เลือกมากมาย ทั้ง หลอดทังสเตน, ฮาโลเจน และหลอด LED (more…)